Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
Skirkite_2_proc2.jpg
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
topikas1.jpg

Mokymosi sąlygos

Informacija teikiama tel. 8 41 451 198, el. p. karjeroscentras@sprc.lt

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų pradžia: rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė: 34-36 savaitės.
Per mokslo metus mokiniams skiriamos atostogos: rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros.

Mokslo metai susideda iš 2-jų pusmečių.
Pirmo pusmečio trukmė – 17 savaičių, antro – 16-18 savaičių. Mokymas vyksta 5 dienas per savaitę. Pasibaigus II-am pusmečiui, nepažangiems mokiniams skiriami papildomi darbai, iki birželio 28 d. jiems organizuojamos konsultacijos, atsiskaitymai.

Teorinis ir praktinis mokymas.

Teorinio mokymo pamokos prasideda 8.00 val., pamokos trukmė – 45 minutės. Profesinio praktinio užsiėmimo trukmė – 7.00 val. Dalis profesinio praktinio mokymo užsiėmimų organizuojami 2 pamainomis. I pamainos užsiėmimai vyksta nuo 8.00 iki 14.00 val., II-os – nuo 14.00 iki 20.00 val. Mokiniai, įgiję pirminius profesinius praktinius įgūdžius Šiaulių profesinio rengimo centro dirbtuvėse ir laboratorijose, praktinį mokymą gali tęsti (atlikti) įmonėse, realiose darbo vietose.

Pagalba mokiniui.
Pagalbą mokiniams teikia socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, bendrabučių auklėtojai, ugdymo karjerai specialistai.
Mokiniai, įstojusieji mokytis pagal profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, įvertindami centro galimybes ir savo asmeninius siekius, iki mokslo metų pradžios turi susidaryti individualų ugdymo planą 2 metams, t.y. pasirinkti dalykus, kurių jie ketina mokytis.

Gimnazija.
III ir IV gimnazijos klasėse privaloma mokytis bent septynių bendrojo lavinimo dalykų ir pasirinktos specialybės dalykų.
Profesinės mokyklos mokiniui privalomi mokytis bendrojo lavinimo dalykai:
• Dorinis ugdymas (tikyba arba etika).
• Lietuvių kalba ir literatūra.
• Viena užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių kalba).
• Matematika.
• Vienas socialinio ugdymo dalykas (istorija arba geografija).
• Vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, fizika, chemija arba integruotas gamtos mokslų kursas).
• Kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka.
Pasirinktos užsienio kalbos (kalbų) mokoma pagal mokinio gebėjimus atitinkančius A1, A2, B1 arba B2 lygius.
Be privalomųjų dalykų mokinys gali pasirinkti mokytis Šiaulių progesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių. Taip pat mokinys savo nuožiūra renkasi ir privalomųjų bendrojo lavinimo dalykų kursą (lygį). Mokinys gali konsultuotis pasirinkimų klausimais su gimnazijos skyriaus metodininku, pasirinkimams galima panaudoti iki 4 valandų per savaitę. Bendras savaitinių pamokų skaičius kartu su profesinio mokymo dalykais neturi viršyti maksimalaus 34 pamokų skaičiaus ir neturi būti mažesnis nei 30 valandų. Minimalus bendrojo lavinimo dalykų skaičius – 7, to pakanka brandos atestatui gauti. Dalykų moduliai ir projektinė veikla neįskaičiuojami į privalomą bendrojo lavinimo dalykų skaičių. Mokymosi eigoje mokinys turi teisę centro nustatyta tvarka pakeisti pasirinktą dalyką, jo programos kursą ar dalyko modulį.

Egzaminai.
Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami dešimties balų sistema, išskyrus dorinio ugdymo dalykus, bendrojo ugdymo dalykų modulius, kurie vertinami įskaita.
Tinkamai sudarytas individualus ugdymo planas sudaro prielaidas mokiniui tęsti mokslą aukštojoje mokykloje arba įgyti papildomų kompetencijų, reikalingų būsimam darbui.
Žinių spragoms likviduoti, pasiruošti atskirų dalykų brandos egzaminams, kompetencijų vertinimo egzaminams yra organizuojamos nemokamos konsultacijos.
Išleidžiamųjų grupių mokiniai, išskyrus besimokančius pagal gimnazijos II klasės programą, įmonėse, įstaigose atlieka baigiamąją praktiką, kurios trukmė:
• 8 savaitės – mokiniams, kurie specialybės mokosi 1 metus.
• 12 savaičių – mokiniams, kurie specialybės mokosi 1,5 metų.
• 15 savaičių – mokiniams, kurių mokymas trunka 2-3 metus.
Baigiamojo kurso mokiniai, atlikę praktiką, laiko specialybės kompetencijų vertinimo egzaminą, kuris susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Egzaminą organizuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, į vertinimo komisijos sudėtį deleguojamas Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas. Baigusiems mokslą mokiniams išduodamas profesinio mokymo diplomas.


PAPILDOMA INFORMACIJA

Stipendija.
Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų – tai valstybės parama asmenims, besimokantiems profesijos. Stipendijos pervedamos į mokinių sąskaitas banke. Vadovaujantis Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus patvirtintais stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais stipendija gali būti trijų dydžių: 10,26 Eur; 19,76 Eur; 28,88 Eur. Kiekvieną pusmetį patvirtinamos pažangumo vidurkių ribos, pagal kurias skiriamos skirtingų dydžių stipendijos. Rugsėjo – sausio mėnesiais stipendijos skiriamos pagal mokinių praėjusių mokslo metų metinius arba ankstesnėje mokymosi įstaigoje turėtus pažangumo vidurkius. Vasario – birželio mėnesiais stipendija skiriama pagal einamųjų mokslo metų I pusmečio mokymosi rezultatus. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais visiems pažangiems mokiniams skiriama 10,26 Eur stipendija. Stipendija neskiriama mokiniams, kurie įstoja mokytis jau turėdami anksčiau įgytą kvalifikaciją arba turi bent vieną nepatenkinamą pusmečio/metinį pažymį. Mokiniui, nustatytu laiku likvidavusiam akademinius įsiskolinimus, skiriama jo pažangumo vidurkį atitinkanti stipendija.
Už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje mokiniams gali būti pareiškiama padėka, skiriamas materialinis paskatinimas. Skyriuose veikia valgyklos. Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenimo jame vieno mėnesio kaina – 8,00 Eur. Už bendrabučio gyventojų naudojamus elektros prietaisus renkamas papildomas mokestis.

Kompensuojamos kelionių į mokyklą išlaidos.
Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. Mokiniams, gyvenantiems ne Šiaulių mieste ir kasdien važinėjantiems į pamokas gal būti pateisintas vėlavimas, susijęs su visuomeninio transporto grafiku.

Praleistų užsiėmimų pateisinimas.
Praleisti užsiėmimai pateisinami pateikus grupės vadovui gydymo įstaigos pažymą, teismo, policijos, karo prievolės administravimo tarnybos šaukimą. Vieną dėl ligos praleistą dieną per mėnesį gali pateisinti raštiškas vieno iš tėvų (globėjų) prašymas pateisinti praleistas pamokas. Esant labai svarbioms priežastims, mokinys arba jo tėvai (globėjai) turi teisę iš anksto pateikti prašymą skyriaus vedėjui dėl leidimo neatvykti į pamokas.

Kita.
Visuose Šiaulių PRC skyriuose veikia bibliotekos. Mokiniai po pamokų nemokamai gali lankyti daugiau kaip 30 sporto, meno, saviraiškos ir kitų būrelių užsiėmimus.

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif