link
Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif
topikas9.jpg

Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas

Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą:

 • Įvertina skyriaus mokinių socialines problemas ir poreikius renkant informaciją, ją analizuojant, darant išvadas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus padedant spręsti mokinių problemas.
 • Koreguoja mokinių elgesį, įpročius, padeda įveikti elgsenos sutrikimus.
 • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo skyriaus mokiniams procese.
 • Informuoja skyriaus vadovus, Centro administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Aiškina mokiniams, jų tėvams ir globėjams vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su kitų Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Organizuoja skyriuje prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams.
 • Atstovauja mokinio teisėms ir interesams Centre ir už jo ribų.
 • Ugdo mokinių socialinius įgūdžius.

Dalia Kerienė, Buitinių paslaugų skyrius
Tel. 8656 69 018 

Eglė Remeikienė, Statybos skyrius
Tel. 8656 69 013

Dovilė Kepelinskienė, Prekybos ir verslo skyrius
Tel. 8650 43 532

Alma Sprindžiukienė, Mechanikos skyrius
Tel. 8656 69 015

Virginija Pikelienė, Technologijų skyrius
Tel. (8 41) 39 01 75, 8656 69 016

 

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

 • Analizuoja informaciją apie mokinių mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje), lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti Bendrąsias programas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • Kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ugdymo įstaigoje, tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja Centro ir skyrių vaiko gerovės komisijų veikloje.

 

Kristina Rimeikienė
Tel. (8 41) 39 01 75, 8650 87 598
El. paštas spec.pedagoge@sprc.lt

Dovilė Kepelinskienė
Tel. 8650 43 532
El. paštas dovile.kepelinskiene@sprc.lt


Psichologas

Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, miesto pedagogine – psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

Kostas Rimkevičius
Tel. 8640 40 175
El. paštas psichologas@sprc.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, įtėviams).
 • Teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t.t.) įstaigos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant.
 • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelginat į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psicologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Regina Urbonavičienė
Tel. (8 41) 390 175, 8675 95 904
El. paštas regina.urbonaviciene@sprc.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif