Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

PROFESINĖ MOKYKLA VISIEMS
2015-1-LT01-KA102-013223

Dotacijos gavėjas: Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto partneriai:
Joniškio žemės ūkio mokykla
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Projekto tikslai:
- Gerinti profesinio mokymo(si) paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
- Vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, specifines profesines kompetencijas.
- Didinti konsorciumo narių įstaigų tarptautiškumą per tarptautinius mobilumus, gerinti darbuotojų užsienio kalbos kompetencijas.

Tikslams pasiekti formuojami pagrindiniai uždaviniai:
- Parengti metodines rekomendacijas mokytojams, profesijos mokytojams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. Rekomendacijas pristatyti konsorciumo narių susirinkimų (metodinių pasitarimų, posėdžių ir kt.) metu.
- Sudaryti prielaidas plėsti ir didinti specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo metodus bei būdus, gerinti teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, prisidėti prie konsorciumo narių strateginiuose planuose numatytų tikslų įgyvendinimo.
- Sudaryti prielaidos konsorciumo narių mokytojams, profesijos mokytojams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams įgyti patirties, žinių, kaip numatyti skirtingus ugdymo tikslus, atsižvelgiant į skirtingus mokinių, esančių toje pačioje grupėje gebėjimus, kaip diferencijuoti mokymo turinį, kaip lanksčiai organizuoti darbą pamokose ir pan.
- Skatinti konsorciumo narių darbuotojų profesinį tobulėjimą per tarptautinį mobilumą, gerinti užsienio kalbos kompetencijas per aktyvią komunikaciją mobilumų metu.

Biudžetas: 35.944 EUR

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje

2016 m. gegužės 6-13 dienomis atstovai iš Šiaulių profesinio rengimo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centro buvo išvykę darbo stebėjimo vizitui į Prancūziją, Paryžių. Stažuotę organizavo Šiaulių PRC pagal Europos Komisijos finansuojamą Erasmus+ programos mobilumo projektą „Profesinė mokykla visiems“.
Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo(si) paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vystant asmenų, dirbančių su SUP mokiniais specifines profesines kompetencijas.
Stažuotė metu buvo lankytasi Prancūzijos švietimo ministerijos Versalio skyriuje, Prony profesiniame licėjuje, socialinėje įmonėje Turbulences, Emile Zola mokykloje ir Belliar profesiniame licėjuje. Susipažinome su Prancūzijos švietimo bei profesinio rengimo sistema, profesinio mokymo įstaigų praktinio mokymo bazėmis, vykdomomis profesinio mokymo programomis, pameistrystės sistema, darbo su rizikos grupėmis specifika bei darbu su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų integracijos į bendrąją švietimo sistemą principais.
Prancūzijoje švietimo valdymas organizuojamas centralizuotai: švietimo dokumentai, priimti Vyriausybės, yra privalomi ir valstybinėms, ir privačioms mokykloms; mokytojai yra valstybės tarnautojai, priimami į darbą Švietimo ir mokslo ministerijos. Mokytojas privalo turėti aukštąjį universitetinį dalykinį išsilavinimą ir 2 metų pedagoginį išsilavinimą bei būti dalyvavęs nacionaliniame konkurse į darbo vietą.
Prancūzijoje švietimas yra pasaulietiškas, orientuotas į profesinį mokymą, kuris pasižymi mokymo programų įvairove. Švietimo tikslas - užtikrinti ugdymo lygybę, demokratiškumą, efektyvumą bei siekti, kad ugdymas atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius. Privalomas mokslas valstybinėse mokyklose yra nemokamas ir tęsiasi iki 16 metų. Į profesinius licėjus mokiniai priimami mokytis nuo 15-16 metų. Mokiniai gali mokytis tik specialybės (CAP profesinių gabumų sertifikatas) arba specialybės kartu su vidurinio ugdymo programa (profesinis bakalauras).
Profesinių gabumų sertifikatas (CAP) – pirmosios kvalifikacijos pakopos diplomas, kurį gavus galima dirbti arba tęsti mokslus profesinio bakalauro studijose. Mokslas trunka 2 metus. Tokio ugdymo tikslas – parengti jaunuolius profesiškai, suteikiant konkrečios specialybės profesines kompetencijas, atitinančias darbo rinką.
Profesinio bakalauro studijos (BPS) trunka 3 metus (po trečios koledžo klasės) arba 2 metus mokiniams, įgijusiems profesinių gabumų sertifikatą (CAP). Bendrojo bakalauro licėjaus studijos suteikia bendrąjį vidurinį pasirengimą kartu su profesiniu diplomu. Šis diplomas itin vertinamas darbdavių tarpe.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas Prancūzijoje organizuojamas remiantis inkliuzijos principu, t.y. SUP mokiniams turi būti suteikta galimybė lankyti įprastas mokyklas, kuriose ugdymo organizavimas, aplinka ir priemonės yra pritaikytos mokinių poreikiams. Mokiniai, turintys nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra ugdomi pagal asmeninio mokymosi pasiekimų programą (PPRE), jei šio pritaikymo neužtenka, tuomet rengiama asmeninė mokymosi programa (PAP), kurioje orientuojamasi į mokinio asmeninius gebėjimus, jo galimybes. Profesiniuose licėjuose specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, turintys negalią, ugdomi visiškos integracijos forma. Jiems skiriama specialiojo pedagogo ir mokytojo pagalbininko pagalba. Vienam specialiajam pedagogui priskiriama 10-12 mokinių. SUP mokinių profesinis rengimas apima netik kvalifikacijos suteikimą, bet ir pagalbą įsidarbinant: supažindina su profesijomis, padeda profesinio informavimo klausimais, informuoja apie įmones ieškančias darbuotojų, stebi absolventų įsidarbinimą. Greta to Prancūzijoje galioja įstatymas, jog įmonė turinti daugiau nei 20 žmonių, iš jų 6% privalo įdarbinti asmenų, turinčių negalę. Įmonėms, kurios atsisako įdarbinti neįgaliuosius skiriamos baudos, iš kurių finansuojamos neįgaliųjų darbo vietų kūrimas kitose įmonėse. Be to, įmonė, kuri įdarbina neįgaliuosius priskiriama draugiškoms įmonėms ir joms suteikiamas pirmumas dalyvaujant viešuosiuse pirkimuose.
Kultūrinės programos metu stažuotės dalyviai aplankė žymiausias Paryžiaus vietas, tokias kaip prancūziškojo klasicizmo architektūros paminklą -Versalio rūmus, jų sodus, parkus. Tai – buvusi karališkoje rezidencija bei vieta, iš kurios buvo valdomas Paryžius nuo 1682 m. iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos. Taip pat aplankytas Luvro muziejus kuriame sukaupta nemaža dalis Renesanso menininkų darbų, įskaitant Rafaelį, Mikelandželą ar Leonardo da Vinči, kurio paveikslas „Mona Liza“ – garsiausias muziejaus eksponatas. Neišdildomus įspūdžius paliko Triumfo arka, Eifelio bokštas, Dievo motinos katedra, pasivaikščiojimas bohemiškiausiu ir meniškiausiu Paryžiaus rajonu Monmartru, pasiplaukiojimas Senos upe bei užburianti ekskursija kvapų gurmanams po ,,Fragonard“ parfumerijos muziejų.
Stažuotės metu įgyta patirtis padės atrasti naujų būdų ir metodų darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais, suteiks naujų idėjų mokymo turinio atnaujinimui, profesinio mokymo kokybės gerinimui.      

IMG_4227.jpg IMG_4319.jpg IMG_4115.jpg
IMG_4280.jpg IMG_3921.jpg IMG_4180.jpg

Darbo stebėjimo vizitas Lenkijoje

Balandžio 10-16 dienomis atstovai iš Šiaulių profesinio rengimo centro, VŠį Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bei Darbo rinkos mokymo centrų dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Profesinė mokykla visiems“ vizite Lenkijoje.
Vizito tikslai - gerinti profesinio mokymo(si) paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių bei vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, specifines profesines kompetencijas.
Projekto dalyviai, lankydamiesi Rybniko mokymo įstaigoje (Zespół Szkół nr 6 w Rybniku), miesto neįgaliųjų vaikų sveikatos ir reabilitacijos centre bei vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais vaikų darželyje, susipažino su ugdymo metodikomis, inovatyviais ugdymo metodais, naudojamomis ugdymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams, stebėjo ugdymo procesą ir kitas ugdymo(si) veiklas. Atstovai iš Lietuvos susipažindino su Lenkijos švietimo sistema, darbo su ypatingais jaunais žmonėmis ypatumais.
Aplankytose Lenkijos mokymo įstaigose dirba specialieji pedagogai, pedagogai, psichologai ir terapeutai. Į ugdymo procesą aktyviai įsitraukia ir tėvai. Buvo akcentuota, kad didelį dėmesį ypatingųjų mokinių integracijai ir socializacijai skiria vietos valdžia. Mokykloje suburta NVO ir kitų organizacijų asociacija „Gerumui“ (Dla dobra) šiuo metu renka lėšas mokykliniam autobusui, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai turėtų patogią susisiekimo galimybę.
Projekto dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose bendrojo ugdymo pamokose, stebėti muzikos terapijos ir garso masažo, hipoterapijos, meno ir keramikos bei kitų taikomų terapijų užsiėmimus.

Darbo stebėjimo vizitas Anglijoje

Gegužės 8–14 dienomis atstovai iš Šiaulių profesinio rengimo centro, VŠį Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bei Darbo rinkos mokymo centrų dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Profesinė mokykla visiems“ vizite Anglijoje. Šiaulių profesinio rengimo centrą atstovavo anglų kalbos mokytoja Diana Misevičienė ir socialinė pedagogė Dovilė Girdžiūtė.
Projekto metu visi dalyviai turėjo galimybę geriau susipažinti su Anglijos švietimo sistema, įgyti žinių ir įgūdžių, kaip pagerinti profesinio mokymo paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, vystyti specifines kompetencijas, pagilinti užsienio kalbos žinias, ugdyti tarptautiškumą. Projekto dalyviai lankėsi įstaigose, kuriose dirbama su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis, dalyvavo dalykinėse susitikimuose.
Išsami informacija apie darbo stebėjimo vizitą Anglijoje pristatoma čia.
 

Projekto įgyvendinimo metu projekto dalyviai aktyviai rinko naudingą informaciją ir besibaigiant projektui parengė rekomendacijas asmenims, dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais asmenimis. Susipažinti su parengtomis rekomendacijomis galima čia.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Pristatoma informacija atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif